gebruikersvoorwaarden

1. Definitions

App: The mobile and web applications of Luscii, for which these Terms of Use apply (see functionality and specifications of the App at: http://www.luscii.com/product).
User: Patient or caregiver registered with Luscii, intent on using the App.
User Account: The account which the User registers under the App’s Terms of Use, i.e. these terms of use.
Information: Data, images, video and audio files, and other content the User shares via the App. (Audio and video) communications that take place via the App.
Treatment Agreement: The (Treatment) Agreement that the User and Healthcare Provider sign under the (care) services that the Healthcare Provider delivers to the User, through which the functionality of the App is utilised, as displayed in the product specifications of the App.
Parties: The User and Luscii combined, each individually being a ‘Party’. Privacy Policy: The Privacy Policy of Luscii that applies to the collection and processing of personal data, details of which can be found at: http://www.Luscii.com.
Healthcare Provider: The Party with whom the User signs the Treatment Agreement on the condition of certain care in which the App is utilised as a means of communication.

2. Gebruik van de App(s)

2.1
Luscii biedt haar Apps aan Zorgaanbieders aan die daarmee Gebruikers kunnen ondersteunen om op afstand met elkaar te communiceren en/of metingen van lichaamswaarden door te sturen. Details over het bedrijf Luscii en de functionaliteiten van de Apps van Luscii zijn te vinden op http://www.luscii.com.

2.2
Een Gebruiker van Luscii krijgt als hij of zij zich registreert een niet-exclusieve, nietsublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie op het gebruik van de App. Dit betekent onder meer dat Gebruikers geen eigenaar worden van de Apps van Luscii. Ook wordt geen enkel Intellectueel Eigendom overgedragen. Het is Gebruiker daarom niet toegestaan om (delen van) Apps van Luscii waaronder de broncode te achterhalen via reverse engineeren, decompilatie, of andere technieken;

2.3
Op het gebruik van de Apps van Luscii zijn de Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookie Verklaring van toepassing. Deze zijn te vinden (en gratis te downloaden) op http://www.luscii.com. Door de App te downloaden of zich aan te melden bij de App, gaat Gebruiker automatisch akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookie Verklaring.

2.4
Voor het gebruik van sommige functionaliteiten van de App kan het nodig zijn dat de Gebruiker een Behandelovereenkomst sluit met een Zorgaanbieder (bijvoorbeeld voor het opvolgen van thuismetingen door een Zorgaanbieder of hebben van (video)contact met een Zorgaanbieder). Luscii is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor diensten of activiteiten van Derden waaronder Zorgaanbieders die voortkomen uit deze Behandelovereenkomst.

2.5
Juist omdat de App(s) gebruikt worden in samenspraak met zorgdiensten van derden, is het belangrijk dat de Gebruiker van de App ook echt de persoon is die is aangemeld. De Gebruiker mag de App daarbij alleen gebruiken met het oog op het doel waarvoor deze is ontwikkeld zoals beschreven op http://www.luscii.com en alleen persoonlijk (de Gebruiker mag dus geen andere personen toegang geven tot de App of zijn Gebruikersaccount).

2.6
Om de App te laten werken, is het volgende nodig: een geschikte internetverbinding, apparatuur waarop de App ondersteund wordt en bij bepaalde functies meetapparatuur die aan de App kan worden verbonden. Welk type internetverbindingen, apparatuur (en eventuele versies van de software op die apparatuur) en meetapparatuur door Luscii ondersteund worden, is te vinden op http://www.luscii.com/product. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor deze internetverbinding, apparatuur en/of meetapparatuur en het juist gebruik ervan.

2.7
Luscii en de Gebruiker kunnen zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven ieder op elk gewenst moment het gebruik van de App stoppen of de licentie voor het gebruik van de App intrekken. Als Luscii dit doet, zal Luscii de Gebruiker hierover per e-mail informeren. Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van de App en/of het Gebruikersaccount is Luscii niet aansprakelijk, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

3. Waar zorgt Luscii wel/niet voor bij het gebruik van de App

3.1
Luscii spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de App. Luscii streeft daarbij maximale beschikbaarheid na maar kan niet garanderen dat Gebruiker altijd onbelemmerde toegang heeft tot de App of ongestoord en ononderbroken gebruik van de App kan maken, bijvoorbeeld omdat Luscii onderhoud pleegt of de App update (wat Luscii regelmatig, naar eigen inzicht doet). In het geval er onderhoudswerkzaamheden zijn waardoor de App (tijdelijk) onbereikbaar is, zal Luscii dit waar mogelijk vooraf laten weten..

3.2
Luscii staat er niet voor in dat de App of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.

3.3
Luscii is niet verantwoordelijk voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen (bijvoorbeeld internetverbindingen van de Gebruiker).

3.4
Luscii spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de App. De Gebruiker zal er zelf voor zorgen dat hij of zij zijn of haar eigen apparatuur en software beveiligd op een afdoende manier (bijvoorbeeld door sterke wachtwoorden te kiezen en/of een pincode op de iPad in te stellen).

4. Persoonsgegevens

4.1
Bij het gebruik van de App kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Luscii. In de bijlage bij de Privacyverklaring bij de App staat omschreven welke gegevens worden verzameld en verwerkt bij Luscii.

4.2
Afhankelijk van de situatie, geldt het volgende::

  • In geval de Gebruiker de App gebruikt als onderdeel in een Behandelovereenkomst geldt: De Zorgaanbieder behoudt de eigendom over alle Informatie en data die hij met of via de App communiceert en Luscii heeft afspraken over verwerking van gegevens met de Zorgaanbieder. De Gebruiker dient derhalve zelf afspraken maken over het verkrijgen van zijn of haar eigen gegevens met de Zorgaanbieder en kan hiervoor niet bij Luscii terecht.
  • In alle andere gevallen dat Luscii gegevens van een Gebruiker krijgt (bijvoorbeeld doch niet beperkt als deze de website van Luscii bezoekt): De Gebruiker behoudt de eigendom over alle Informatie en data die hij met of via de App communiceert.

4.3
Luscii heeft te allen tijde het recht om Informatie op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken in het kader van het verbeteren van de App en haar dienstverlening een en ander in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

4.4
Luscii biedt de Gebruiker mogelijkheden om zelf backups van informatie die met de App verzamelt is te maken. Ook biedt Luscii de Gebruiker de mogelijkheid in het geval van metingen deze metingen in HealthKit weg te schrijven (indien Gebruiker een iPhone heeft). Het is aan de Gebruiker zelf om dit al dan niet te doen. Luscii is niet verantwoordelijk of gehouden aan het maken van back-ups voor of namens Gebruiker en ook niet tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens/data en/of Informatie.

5. Aansprakelijkheid van Luscii

5.1
Luscii is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot de App en Informatie van de Gebruiker, bijvoorbeeld als een tablet of mobiele telefoon wordt gestolen.

5.2
Luscii is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de Informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van de App door de Gebruiker of derden.

5.3
Luscii is niet aansprakelijk voor onjuist en/of foutief gebruik van een App door een Gebruiker of derde, waaronder maar niet beperkt tot het onjuist en/of onvolledig instellen van de App en/of ingeven van onvolledige en/of onjuiste (drempel)waarden.

5.4
Luscii sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van de App door de Gebruiker volledig uit.

5.5
De Gebruiker vrijwaart Luscii voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App.

6. Overige bepalingen

6.1
Luscii is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

6.2
Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

6.3
Op het gebruik van de App en de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

6.4
De rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de App, tenzij dwingend recht anders bepaalt.